Kim Hiorthoy — Alt Maste Bli Anorlunda | Peremeny TV